งานของบริษัท

ติดตั้ง FIBER OFTIC

ติดตั้ง  ระบบ LAN

ติดตั้ง  CCTV NETWORK

 

OA INTERTRADE 2001 


ลักษณะงานของบริษัท


- ติดตั้งสาย FIBER OPTIC

- ติดตั้งระบบ LAN ภายใน และภายนอกอาคาร

- ติดตั้งกล้อง CCTV NETWORK

- ค้าปลีกและส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่าย

- วางระบบคอมพิวเตอร์และติดตั้งเครือข่าย